Inspektor nadzoru terenu zieleni

Nad jakością realizacji inwestycji czuwa w naszym zespole  Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni.

Do  obowiązków  Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni m.in. należy:

 • weryfikacja inwentaryzacji dendrologicznej
 • ustalenie zakresu i sposobu wykonywania prac pielęgnacyjnych
 • wskazanie drzew wyznaczonych do pielęgnacji, wycinki, bądź przesadzenia
 • kontrola sposobu zabezpieczenia drzew na placu budowy w obrębie bryły korzeniowej, pnia i korony
 • nadzór nad przebiegiem poszczególnych etapów prac budowlanych np. nad pracami ziemnymi (wskazując zakres bezpiecznej redukcji systemu korzeniowego)
 • odbiory częściowe i końcowe etapów prac wykonawczych
 • sprawdzanie jakości materiału szkółkarskiego (roślinnego)
 • nadzór nad sposobem zakładania trawników i wykonywania nasadzeń m.in. zgodność rozstawy i ilości materiału z projektem

Przygotowujemy dla Państwa również  m. in. specjalistyczne ekspertyzy dotyczące np:

 • oceny materiału przeznaczonego do nasadzeń zgodnie z przyjętymi normami i wymaganiami projektowymi,
 • zabezpieczeń drzew na placach budowy,
 • ochrony roślin i pomników przyrody,
 • oceny przeprowadzonej pielęgnacji drzewostanu
 • zastosowania na powstających terenach zieleni najnowszych dostępnych technologii.

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni może również prowadzić nadzór nad powstającymi terenami zieleni, kontrolować jakość i bezpieczeństwo pracy oraz spełnianie norm w zakresie zasad bhp w terenach zieleni.

NASI KLIENCI TO:

 • pracownie architektoniczne i projektowe
 • firmy wykonawcze,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • urzędy administracji samorządowej i jednostek pomocniczych zajmujące się budową i konserwacją terenów zieleni,
 • deweloperzy i inwestorzy.